Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
Hatály: közlönyállapot (2017.IX.29.)
Megnyitom a Jogtárban Megnyitom az Optijusban

 

12/2017. (IX. 29.) IM rendelet

a kamarai jogtanácsos és a jogi előadó által fizetendő regisztrációs díjról

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 206. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet szerinti regisztrációs díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni

a) a területi ügyvédi kamarába (a továbbiakban: területi kamara) kamarai jogtanácsosként felvételét kérő,

b) a területi kamarától jogi előadóként az ügyvédi kamarai nyilvántartásba vételét kérő

természetes személynek a kérelme elbírálásáért.

(2) A díj megfizetését a kérelmező munkáltatója átvállalhatja.

2. A regisztrációs díj mértéke

2. § (1) A díj összege

a) kamarai jogtanácsosi tagfelvétel iránti kérelem esetén 80 000 Ft,

b) jogi előadói nyilvántartásba vétel iránti kérelem esetén 40 000 Ft.

(2) A szünetelő ügyvéd által előterjesztett kérelem esetén az (1) bekezdés a) pontja szerinti díj összege 21 600 Ft.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott díj magában foglal valamennyi eljárási költséget az eljárás résztvevőjének jogellenes magatartásával okozott költségek kivételével, valamint tartalmazza a nyilvántartásba felvettek részére az arcképes igazolvány kiadásának díját is.

3. A díj megfizetése, visszatérítése és nyilvántartása

3. § (1) A területi kamara a kérelem előterjesztését követően haladéktalanul értesíti a kérelmezőt az ügy azonosító számáról (a továbbiakban: ügyazonosító szám). A díjat legkésőbb az ügyazonosító számról való értesítés kézbesítésétől számított nyolc munkanapon belül kell megfizetni.

(2) A területi kamara az első kérelem előterjesztését követő nyolc munkanapon belül elektronikus úton, több ügyazonosító szám megadásával előterjesztett kérelemre összevont ügyazonosító számot ad ki. A regisztrációs díjat az összevont ügyazonosító számmal érintett kérelmek után az összevont ügyazonosító számról való értesítés kézbesítését követő három munkanapon belül kell megfizetni.

(3) A díjat a területi kamara honlapján közétett számlaszámára, átutalással kell megfizetni. Az ügyazonosító számot vagy az összevont ügyazonosító számot az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni.

4. § (1) A díj az ügyben eljáró kamara saját bevételét képezi.

(2) A díjak kezelésére, elszámolására a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie az ügyek számának és a befizetett díj összegének kimutatására.

5. § Az e rendeletben meghatározott díjak esetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és (3) bekezdését,

b) a fellebbezési és újrafelvételi eljárás díjára az Itv. 29. § (2), (4) és (6) bekezdését,

c) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-át,

d) a jogorvoslati eljárási díj visszafizetésére az Itv. 32. § (1) bekezdését,

e) a díjfizetés törlésére és visszatérítésére az Itv. 80. § (1) bekezdés f), g) és k) pontját

kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat kell érteni.

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2017. október 1-jén lép hatályba.

7. § Ez a rendelet 2018. július 1-jén hatályát veszti.